Atopický ekzém

 

Výskyt kožných ochorení má v posledných rokoch plynule stúpajúcu tendenciu. Tento trend sa pozoruje v celosvetovom meradle a súvisí so zhoršením ekologických podmienok životného a pracovného prostredia, zmenou životného štýlu, stravovacích a hygienických návykov, zvýšeným stresovým zaťažením, ako aj nadmerným užívaním liekov.

 

ATOPICKÝ EKZÉM (ATOPICKÁ DERMATITÍDA)

Atopický ekzém je častou dermatologickou diagnózou, predstavuje najčastejšie chronické zápalové kožné ochorenie detského veku vo vyspelých krajinách. V strednej Európe sa výskyt atopického ekzému udáva okolo 10%, celosvetová prevalencia sa pohybuje okolo 13-37%. Európska prevalencia (výskyt) atopickej dermatitídy predstavuje 3% dospelej populácie, 16% u detí do 4 rokov veku a 12% u detí predškolského veku. Atopická dermatitída sa najčastejšie klinicky manifestuje (70%) do 6 rokov veku s maximom v kategórii do 3 rokov veku. Až 60-80% ekzémov rúk je atopického pôvodu.

Atopický ekzém je intenzívne svrbivé ochorenie, ktoré významne znižuje kvalitu života pacienta, vedie k  poruchám spánku a ďalším psychosomatickým dôsledkom, prináša so sebou riziko systémových alergických ochorení – tzv. alergický (atopický) pochod , ktorý znamená vývoj od atopického ekzému bez senzibilizácie (precitlivenosti) k ekzému so senzibilizáciou až k vzniku autoimunity.

Atopický ekzém sa vďaka súčasným vedomostiam o podstate ochorenia a liečebným možnostiam dá úspešne kontrolovať takmer vo všetkých prípadoch. Jednoduchá liečba, ktorá by atopický ekzém vyliečila, však neexistuje. Atopický ekzém sa často objaví a mizne, striedajú sa obdobia remisií (zlepšenia) a exacerbácií (zhoršenia). U detí môže dôjsť k  zlepšeniu s pribúdajúcim vekom, môže sa však objaviť aj v dospelosti. Pochopenie podstaty atopického ekzému aj samotným pacientom, rodičom detského pacienta, odstránenie zistených spúšťacích faktorov, zmena životného štýlu má významný vplyv na priebeh ochorenia.